top of page

trimsalon

Waarom kiezen voor trimsalon donga-dogs?

-Alle rassen en rasloze honden  worden vakkundig behandeld door een ervaren en gediplomeerd trimster (Huisdier Kennis Instituut) Uw hond zal worden getrimd volgens de geldende rasstandaard of na overleg naar uw wensen. Uiteraard krijgt u kosteloos een eerlijk advies over de beste vachtverzorging.
 
 
-Uw hond is alleen in de salon. Tenzij er twee honden van één eigenaar ingepland staan. Hierdoor kunnen honden geen spanning op elkaar overbrengen en verlopen de behandelingen zonder onnodige stress.
 
 
-Oog voor het welzijn van uw hond; trimster is tevens gediplomeerd kynologisch instructeur en dus zeer goed op de hoogte van hondengedrag, waar dan ook op de juiste wijze op geanticipeerd wordt.
 
 
-Er wordt gewerkt met hoogwaardige verzorgingsproducten van het merk Yuup! Volkomen veilig voor uw viervoeter omdat er gebruik  wordt gemaakt van puur natuurlijke ingrediënten. Voor elk type vacht en huid zijn er passende producten aanwezig. Deze zijn ook te koop voor thuisgebruik.

-Er wordt voorafgaand aan de behandeling altijd overlegd of er bijzonderheden zijn omtrent de gezondheid van uw hond. Wanneer er tijdens de behandeling bijzonderheden kenbaar worden dan wordt u daar uiteraard van op de hoogte gebracht. Indien nodig zelfs direct.

SuperFurDogs

In de trimsalon worden de artikelen van SuperFurDogs veelvuldig gebruikt. omdat wij uit eigen ervaring enthousiast zijn over deze producten, zijn wij verkooppunt geworden van dit fantastische en ongeevenaarde merk. Badjassen, met of zonder benen, handdoeken en hoezen voor over de achterbank, gemaakt van hoogwaardig materiaal welke tot wel 4x zijn eigen gewicht aan vocht opneemt. Ook verkopen wij van dit merk de regenjassen en dekens die geen vocht doorlaten vanuit de ondergrond.
Vraag gerust om advies
rondom gebruik en
maatvoering!
SuperFurDogs%20Wipytowel_edited.png
SuperFurDogs%20chillcoat%20classic_edite
SuperFurDogs%20Chillcoat%20Classic_edite
5 Rainys inclusief fluor versies.JPG
Prijzen

Op deze pagina vind u geen tarieven omdat er gekeken wordt naar wat de individuele hond en zijn vacht en/of huid nodig heeft. Elke hond is anders en zelfs bij twee honden van één en het zelfde ras kunnen verschillende behandelingen gewenst zijn. Ik werk met een uurtarief. Telefonisch of in de salon kan ik u een vanaf-prijs noemen wanneer het voor mij duidelijk is om wat voor type hond en vacht het gaat. 

Algemene voorwaarden trimsalon

1. Toepassen voorwaarden Trimsalon Donga-Dogs te Munstergeleen

Op onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid staan deze voorwaarden boven de voorwaarden van de opdrachtgever/klant. Met schriftelijke goedkeurig kan afgeweken worden van de voorwaarden.

2. Aanbiedingen en prijsopgaven

Prijsopgaven, aanbiedingen en mededelingen betreffende de uitvoering van de diensten zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven worden bepaald op basis van de prijzen die gelden tijdens het doen van de prijsopgave. Uitgevoerde diensten die niet worden gemeld in de prijsopgave worden afzonderlijk in rekening gebracht. In het geval dat de kosten, die verband houden met de dienst, stijgen dan worden deze kosten doorberekend in de prijs. Indien de doorberekening al binnen vier maanden na het afsluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de opdrachtgever/klant het recht om de afgesloten overeenkomst te beëindigen.

3. Overeenkomsten

Vanaf het moment dat een overeenkomst schriftelijk of mondeling is aangegaan, is deze bindend.

4. Levering van diensten

De plaats van de levering van de dienst is in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt gebracht en opgehaald op het tijdstip dat overeengekomen is met de opdrachtgever/klant. De eigenaar van de trimsalon mag de dienst weigeren wanneer de opdrachtgever/klant niet de zekerheid kan bieden dat aan de financiële verplichtingen voldaan kan worden. De opdrachtgever/klant is aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte kosten die voortvloeien uit het feit dat de opdrachtgever/klant, om welke reden dan ook, niet kan voldoen aan deze financiële verplichtingen.

5. Overmacht

Wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt gestaakt, dan wordt deze opgeschort zolang door overmacht de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Wanneer deze overmacht langer duurt dan eenentwintig dagen, dan zijn zowel de trimsalon als de opdrachtgever/klant bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt dan betaald de opdrachtgever/klant nog wel een vergoeding voor het deel van de overeenkomst dat reeds uitgevoerd is door de eigenaar van de trimsalon.

Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Aansprakelijkheid

De eigenaar van de trimsalon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade, in welke vorm dan ook, waarvan de oorzaak niet direct is toe te wijzen aan de dienst gerelateerde werkzaamheden die verricht zijn door de eigenaar van de trimsalon. Te allen tijden is alle aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van de kosten die door een dierenarts in rekening zijn gebracht. Bij het verloren gaan van het dier of wanneer er onherstelbare schade is ontstaan aan het dier is de eigenaar van trimsalon aansprakelijk tot het maximum van de aanschafwaarde van het dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Bij schade toegebracht door het te behandelen dier is de eigenaar ten allen tijde aansprakelijk voor zijn/haar dier. In Nederland vallen huisdieren onder de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering).

7. Garantie

Garantie is beperkt tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nooit meer zijn dan het opnieuw verrichten van de werkzaamheden die ondeugdelijk zijn verricht.

8. Terugvorderingen

Een betaalde vergoeding kan alleen terug gevorderd worden wanneer de opdrachtgever/klant de eigenaar van de trimsalon persoonlijk op de hoogte stelt van de klacht. Vervolgens dient de opdrachtgever/klant met het dier binnen 24 uur na de klachtmelding aanwezig te zijn in de trimsalon.

9. Betaling

De betalingen voor de geleverde diensten geschieden tegen contante betaling bij het ophalen van het dier. Hiervan kan afgeweken worden indien in overleg tussen opdrachtgever/klant en eigenaar van de trimsalon andere afspraken gemaakt zijn. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de opdrachtgever/klant van gerechtswege in gebreken. De eigenaar van de trimsalon kan weigeren om het behandelde dier terug te geven aan de opdracht/klant tot deze zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Kosten die voortkomen uit het bewaren van het dier zijn voor rekening van de opdrachtgever/klant.

Ook wanneer de opdrachtgever/klant de afspraak niet tijdig annuleert, dient er een betaling plaats te vinden. Hierop zijn de volgende regels van toepassing:

a. Er is geen betaling verschuldigd wanneer de annulering 48 uur of langer voor het afgesproken tijdstip plaatsvindt;

b. 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs is verschuldigd wanneer de annulering van de afspraak plaatsvindt tussen 24 uur en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak;

c. 100% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs is verschuldigd wanneer de annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip plaatsvindt.

 Wanneer er is afgeweken over de betalingen en de opdrachtgever/klant betaald niet binnen de afgesproken termijn dan is de eigenaar van de trimsalon gerechtig om de vergoeding per maand te verhogen met 2%, ingaande 30 dagen naar de levering van de dienst. Waarnaar na één herinnering en vervolgens één aanmaning de vordering ter incasso uit handen gegeven dient te worden, dan zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incasso kosten geheel voor rekening komen te vallen van de opdrachtgever/klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van dertig euro, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

10. Geschillen

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar van de trimsalon, is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter, die door de wet aangewezen is.

bottom of page